• "ﻓﻀﯿﻠﺖﻫﺎي ﺑﻮﺷﯽدو"
 • تاریخ درج: 1398/06/27

  "ﻓﻀﯿﻠﺖﻫﺎی ﺑﻮﺷﯽدو"

  ﺑﻮﺷﯽدو را ﻣﺘﺸﮑﻞ از ھﻔﺖ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﯽداﻧﻨد که ھﺮ ﺟﻨﮕﺎوری ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺴﺐ و ﺑه ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ آنھﺎ ﺑﮑﻮﺷﺪ. ھﻔﺖ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﻮﺷﯽدو، آنﮔﻮﻧه ﮐه آﻧﮭﺎ را ﺑه ﺟﻨﮕﺎوران ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ از اﯾﻦ ﻗﺮارﻧﺪ:

  ١-GI-: درﺳﺖﮐﺎری. ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺑه واﻗﻊ درﺳﺖﮐﺎر ﺑﺎش. ﺑه ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﻤﺎن داﺷﺘه ﺑﺎش و در ﻃﻠﺐ آن ﺑﺎش اﻣﺎ ﻧه از ﺳﻮی دﯾﮕﺮان ﺑﻠﮑه از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮدت. ﺑﺮای ﺳﻠﺤﺸﻮر ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﻣﺴﺄﻟه ﻋﺪاﻟﺖ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﯿﭻ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ھﻤه ﭼﯿﺰ ﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ.

  ٢-REI-: اﺣﺘﺮام. ﺳﻠﺤﺸﻮران ھﺮﮔﺰ ﺑه ﮐﺴﯽ ﻇﻠﻢ ﯾﺎ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑه اﺛﺒﺎت ﻗﺪرتﺷﺎن ﻧﺪارﻧﺪ. ﺳﻠﺤﺸﻮر ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﻓﺮوﺗﻦ اﺳﺖ. ﺑﺪون ﻧﺸﺎن دادن ادب و اﺣﺘﺮام ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از ﺟﺎﻧﻮران ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.

  ٣--YU: ﺷﺠﺎﻋﺖ. در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﻣﺮدﻣﯽ ﮐه ﺟﺮأت اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﻧﺪارﻧﺪ ﺑه ﭘﺎ ﺧﯿﺰ. ﺳﺮ ﻓﺮوﮐﺸﯿﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﮐﭙﺸﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﺳﻠﺤﺸﻮری را  ﺷﺠﺎﻋﺖ ﭘﮭﻠﻮاﻧﺎﻧه ﻻزم اﺳﺖ. دﻧﯿﺎی ﺳﻠﺤﺸﻮری دﻧﯿﺎی ﺧﻄﯿﺮ و ﻣﮭﻠﮑﯽ اﺳﺖ. ﺷﺠﺎﻋﺖ ﭘﮭﻠﻮاﻧﺎﻧه ﮐﻮرﮐﻮراﻧه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑه ھﺸﯿﺎراﻧه و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪاﻧه اﺳﺖ.

  ۴- MEIYOU-名誉: ﻋﺰت ﻧﻔﺲ. ﺳﻠﺤﺸﻮر ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﻨﮭﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﻏﺮور و ﻋﺰت ﻧﻔﺴﺶ دارد و آن ﺧﻮد اوﺳﺖ. ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐه واﻗﻌﯽ ﺗﻮﺳﺖ. ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان از دﯾﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﭘﻨﮭﺎن ﺷﺪ. «ﺧﻮد» ﻣﯽﮔﯿﺮی و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای آﻧﮭﺎ ﺑﺎزﺗﺎب.

  ۵-JIN-: ﻧﯿﮏﺧﻮاھﯽ. ﺳﻠﺤﺸﻮران در اﺛﺮ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺪاوم ﭼﺎﺑﮏ و ﻗﻮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا ﻗﺪرﺗﯽ را در ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮوراﻧﻨﺪ ﮐه ﺑه ﺳﻮد ھﻤﮕﺎن ﺑه ﮐﺎر ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ. ﺳﻠﺤﺸﻮر ﺷﻔﯿﻖ و ﻣﮭﺮﺑﺎن اﺳﺖ و از ھﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑه ھﻢﻧﻮع ﺑﮭﺮه ﻣﯽﺑﺮد و ﭼﻨﺎن ﭼه ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻧﯿﺎﺑﺪ در ﺻﺪد اﯾﺠﺎد آن ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ.

  ۶-:MAKOTO- وﻓﺎی ﺑه ﻋﮭﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐه ﺳﻠﺤﺸﻮری ﮐﺎری ﺑه ﻋﮭﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻣﯽﺗﻮان آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺷﺪه داﻧﺴﺖ. ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻊ او ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐه ﺑه ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘه اﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ. او ﻧﯿﺎزی ﺑه ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻦ ﻧﺪارد.

  ٧--CHUU: وﻇﯿﻔهﺷﻨﺎﺳﯽ. ﺳﻠﺤﺸﻮر وﻇﯿﻔه ای را ﮐه ﺑه او ﻣﺤﻮل ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺎرهای از ﺧﻮﯾﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن و  ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎﯾﺶ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽداﻧﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻓﻮق ﺑﯽاﻧﺪازه وﻇﯿﻔهﺷﻨﺎس و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

  ﺳﺎﻣﻮراﯾﯽ ھﺎ(ﺑﻮشی ھﺎ) اﯾﻦ ھﻔﺖ ﻓﻀﯿﻠﺖ را ﺑﺎ ﺟﺎن و روح ﺧﻮﯾﺶ در آﻣﯿﺨﺘه و ﺣﺘﯽ ﻧﻤﺎدآن ﺑﺼﻮرت ﺳﻤﺒﻮﻟﯿﮏ در اﻟﺒﺴه آﻧﺎن ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ هاکاما(Hakama) ﺷﻠﻮار ﭘﺎﭼه ﮔﺸﺎدی ﮐه ﺳﺎﻣﻮراﯾﯽ ھﺎ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ دارای ھﻔﺖ ﭼﯿﻦ(ﭘﻨﺞ ﭼﯿﻦ در ﺟﻠﻮ و دو ﭼﯿﻦ در ﭘﺸﺖ) ﺑﻮده ﮐه ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ھﻔﺖ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﮔﻔﺘه ﺷﺪه می باﺷﺪ.


   

  "ﺑﻮﺷﯿﺪو و ادﯾﺎن و ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﮑﺮی ژاﭘﻦ"

  ﭘﺎﺳﺦ ﺑه اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐه ژاﭘﻨﯽھﺎ ﭼه دﯾﻨﯽ دارﻧﺪ ھﻤﯿﺸه دﺷﻮار و ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ژاﭘﻨﯽھﺎ ادﯾﺎن و ﻓﻠﺴﻔه ھﺎ و ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﮑﺮی وارد ﺷﺪه ﺑه ﺳﺮزﻣﯿﻦﺷﺎن را در ھﻢ آﻣﯿﺨﺘه اﻧﺪ و آﯾﯿﻦ ﺑﺪﯾﻌﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ.

   ﺷﯿﻦﺗﻮ(shinto)دﯾﻦ ﺑﻮﻣﯽ و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ژاﭘﻦ ﮐه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮﺳﺘﺶ اﻣﭙﺮاﺗﻮر، ارواح ﻧﯿﺎﮐﺎن و ﺟﺰاﯾﺮ ژاﭘﻦ اﺳﺖ، ﺑﻮدﯾﺴﻢ دﯾﻨﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ھﻨﺪ ﮐه در ﻗﺮن ﭼﮭﺎرم از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﯿﻦ و ﮐﺮه وارد ژاﭘﻦ ﺷﺪ، داﺋﻮﯾﯿﺴﻢ(Daoism) و آﺋﯿﻦ ﮐﻨﻔﺴﯿﻮس(Confucianism) ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﮑﺮی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ، ذن ﺷﺎﺧه ای از دﯾﻦ ﺑﻮدا ﮐه در ﻗﺮن ﺳﯿﺰدھﻢ وارد ژاﭘﻦ ﺷﺪ و ﺑه ﺳﺮﻋﺖ در آﻧﺠﺎ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﮭﺪه دار ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در ﻓﺮھﻨﮓ ژاﭘﻨﯽ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ھﻤﮕﯽ ﮔﻮﺷه ای از ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺮدم ژاﭘﻦ راﺷﮑﻞ داده اﻧﺪ.

  ﺑﻮﺷﯽدو از درون ﺑﻮدﯾﺴﻢ، ذن، ﺷﯿﻦﺗﻮ و آﺋﯿﻦ ﮐﻨﻔﺴﯿﻮس ﺑه وﺟﻮد آﻣﺪ. ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻓﮑﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋه ﻓﻀﺎﯾﻠﯽ را ﺑه وﺟﻮد آورد ﮐه ﺑه ﺑﻮﺷﯽدو ﯾﺎ آﺋﯿﻦ ﺳﻠﺤﺸﻮران(ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺳﺎﻣﻮراﯾﯽ ھﺎ) ﻣﺸﮭﻮر اﺳﺖ.

  ﺑﻮﺷﯽدو از ﺑﻮدﯾﺴﻢ ﻧﮕﺎھﺶ ﺑه "ﺧﻄﺮ"و "ﻣﺮگ"را وام ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﺎﻣﻮرای از ﻣﺮگ ﻧﻤﯽھﺮاﺳﺪ زﯾﺮا ھﻤﺎنﮔﻮﻧه ﮐه از ﺑﻮدﯾﺴﻢ آﻣﻮﺧﺘه اﻧﺴﺎنھﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻨﺎﺳﺦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐه در ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺎن در ﻗﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی ﻣﺠﺪداً ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

  از ﻃﺮﯾﻖ ذن ﻣﯽﺗﻮان ﺑه آزادی ﻧﮭﺎﯾﯽ از ﻗﯿﻮد ﻓﮑﺮی رﺳﯿﺪ. ﻣﺮاﻗﺒه در اﯾﻦ آﺋﯿﻦ، رھﺮوان را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑه ﺳﻄﺤﯽ از ﻓﮑﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐه ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﻮﺻﯿﻒ آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ذن ﺑه ﭘﯿﺮواﻧﺶ درس ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽدھﺪ و ﺑه آﻧﮭﺎ ﻣﯽآﻣﻮزد ھﺮﮔﺰ ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﻧﮑﻨﻨﺪ.

  ﺳﺎﻣﻮرایی ھﺎ از ذن و ﻣﺮاﻗﺒه ﺑه ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠه ای ﺑﺮای ﺑﯿﺮون راﻧﺪن ﺗﺮس و ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ از ﺧﻮد و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺣﺬف اﺷﺘﺒﺎھﺎتﺷﺎن ﺑﮭﺮه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ. ﺿﻌﻒھﺎﯾﯽ ﮐه ھﺮﯾﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑه ﻣﺮگ ﺟﻨﮓﺟﻮ ﺷﻮﻧﺪ.

  ﺷﯿﻦﺗﻮ دﯾﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ژاﭘﻦ وﻓﺎداری و ﻣﯿﮭﻦﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑه ﺑﻮﺷﯽدو داده اﺳﺖ. ﺷﯿﻦﺗﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﯿﺎﮐﺎن اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﺳﺮﭼﺸﻤه ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖ ﻣﯽﭘﻨﺪارد و ﺑﺮای اﻣﭙﺮاﺗﻮر اﺣﺘﺮاﻣﯽ اﯾﺰدﮔﻮﻧه ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و او را ﺗﺠﺴﻢ ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ. ﭘﺲ ﺳﺎﻣﻮرایی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد وﻗﻒ اﻣﭙﺮاﺗﻮر و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن او و ﺳﺎﻣﻮرایی ھﺎی ﻣﺎﻓﻮق ﻣﯽﮐﻨﺪ. دﯾﻦ ﺷﯿﻦﺗﻮ ھﻤﯿﺸه ﺳﺘﻮن اﺻﻠﯽ وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﯽ در ژاﭘﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻋﺘﻘﺎد ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ دﯾﻦ ﺟﺰاﯾﺮ ژاﭘﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزھﺎی آﻧﮭﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑه ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻘﺪس ﺧﺪاﯾﺎن اﺳﺖ.

  آﺋﯿﻦ ﮐﻨﻔﺴﯿﻮس رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن ھﺎ و اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑه ﺑﻮﺷﯽدو داده اﺳﺖ. اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﺑه ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭘﻨﺞ راﺑﻄه اﺧﻼﻗﯽ ھﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘه اﺳﺖ. رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ارﺑﺎب و ﺧﺎدم، ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ، زن و ﺷﻮھﺮ، ﺑﺮادر ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏ و دوﺳﺖ ﺑﺎ دوﺳﺖ.

  ھﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎﻣﻮرایی ھﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻮﺷﺘه ھﺎی ﮐﻨﻔﺴﯿﻮس ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮش را ﺻﺮف ﮐﺘﺎب ﺧﻮاﻧﺪن و ﺷﻌﺮ ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻨﺪ، اﻣﺎ ﻧﻈﺎم اﺧﻼﻗﯽ و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن ﺑه ﺷﺪت ﻣﺘﺄﺛﺮ از آﺋﯿﻦ ﮐﻨﻔﺴﯿﻮس اﺳﺖ.

  ﺑﻮﺷﯽدو روش ﺑﺪﯾﻌﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﺮد و ﻏﺬای روح ﻣﻠﺘﯽ را در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻨﮓھﺎی داﺧﻠﯽ و ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑه وﺳﯿﻠه آﻣﻮزشھﺎی ﺧﻮد ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮد.


  مهدی محمّدی

  محقق و پژوهشگر هنرهای رزمی

   

   

  ﻣﻨﺎﺑﻊ:

  ﺳﯿﺪ آﯾﺖ ﺣﺴﯿﻨﯽ-ﮐﺎرﺷﻨﺎس و ﻣﺪرس زﺑﺎن ژاﭘﻨﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان ﻧﻘﻞ از ﺳﺎﯾﺖ:http://japanstudies.ir

  ھﺎﮔﺎﮐﻮره ﮐﺘﺎب ﺳﺎﻣﻮراﯾﯽ: ﻧﻮﺷﺘﮫ ﯾﺎﻣﺎﻣﻮﺗﻮ ﭼﻮﻧﮫ ﺗﻮﻣﻮ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ

  ﺑﻮﺷﯿﺪو ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺳﺎﻣﻮراﯾﯽ ﯾﺎ روح ژاﭘﻨﯽ:ﻧﻮﺷﺘﮫ اﯾﻨﺎزو ﻧﯿﺘﻮﺑﮫ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻠﯽ زاده و ﻣﻨﻮﭼﮭﺮ ﻣﻨﻌﻢ

  http://www.sacred-texts.com/shi/bsd/

  http://en.wikipedia.org/wiki/BushidoBushido:

  http://mcel.pacificu.edu/as/students/bushido/bsamurai.html

  http://www.amfedjujitsu.com/warrior’s_code.htm

  http://www.bigbearacademy.com/bushido-code.html

  http://www.swwkokondo.com/id7.htmlSeven

  http://library.thinkquest.org/05aug/00715/page2.html

  http://www.japan-guide.com/e/e2127.html

  http://www.orientaloutpost.com/bushido_code_of_the_samurai.php

   

  روابط عمومی آکادمی هنرهای رزمی

  (مهدی محمّدی)


 • کلام روز
 • شب قدر
  هدف شب قدر، بیدار ماندن نیست بلکه بیدار شدن است.: All Rights Reserved By:http://mmsensei110.ir/:.
.: Designed By: TNG & Powered By: EC :.
.: 2018© :.

.: کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آکادمی هنرهای رزمی مهدی محمدی می باشد :.
.: طراحی و توسعه: لاهیج گرافیک . قدرت گرفته از EC :.